Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Съобщение за достъп до проекта на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОСТЪП

до проекта на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността

Днес, (22.05.2024 г.), на основание чл. 23, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми, Министерство на енергетиката предоставя на обществеността достъп до проекта на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността.

Проект на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността

Документация

отпечатай тази страница