Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Достъпност

Политика за достъпност на сайта

Администрацията на Министерството на енергетиката се ангажира да осигури достъпност на този сайт за максимално широка група потребители независимо от опита, уменията, знанията или възможностите им.

Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта на Министерството и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) и достигане на ниво на съответствие "Двойно-A".

Ангажираме се продължим да развиваме технологично този сайт според насоките за достъпност и препоръките на потребителите с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Достъпност и начин на ползване

Този сайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в разнообразни, налични към момента интернет браузъри (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и др.) и използването му гарантира съвместимост както с по-стари версии, така и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

За да помогнем на хората, използващи четци или други помощни програми, ние създадохме страницата по такъв начин, че да предоставя лесен и безопасен достъп до цялата информация. Например, използвали сме контрастиращи цветове, за да намалим проблемите за хора с увредено зрение и сме премахнали проблясващи ефекти, които могат да бъдат вредни. Повечето контекстни изображения, използвани в този сайт, включват кратки алтернативни текстови описания, четими чрез общи адаптивни технологии, като екранни четци (чрез ALT атрибути). Изцяло декоративни графични изображения или такива, около които вече има текст, който дава информацията за изображението може да не съдържат такива описания (т.е. да имат празни ALT атрибути).

Избягват се: прекалено големи образи, карти на образите, употреба на рамки и анимация.

Използват се хипертекстови линкове, които са разбираеми и извън контекста.

Използват се заглавия, списъци и структура на уеб сайта по един съгласуван начин, включващо използването на CSS за контролиране на дизайна и структурата на сайта. Картата на сайта осигурява общо усещане за топологията на сайта, като дава директен достъп до всяка една негова страница.

Функционалността на сайта може да се изпълнява през клавиатурата като входящ интерфейс, без да има лимитиран времеви интервал между натисканите клавиши. Няма ограничение за времето, за което можете да гледате страницата или да въвеждате информация.

Настройки на браузъра

Съвременните браузъри дават възможност за промяна на изгледа на сайта. Могат да се задават например размер и цвят на текста, цветовете на текстовите хипервръзки, на фона и дори да зададете свои собствени каскадни стилове (CSS). За тези настройки, както и за клавишните комбинации за достъп до функционалностите на сайта вижте помощната информация на Вашия браузър.

В сайта е вградена възможност за промяна големината на шрифта чрез бутони "Размер на шрифта": "+" и "-" съответно за уголемяване и намаляване (в горния десен ъгъл на всяка страница).

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект.

В сайта има и съдържание във формати, които не са обхванати в WCAG 2.0 (като Flash, PDF и др.).

Макар да не е част от W3C HTML спецификациите, постарали сме се флаш-базираното съдържание да е достъпно като следваме установените добри практики за разработка на достъпно съдържание във Flash. Флаш видео материалите са придружени от кратки и ясни текстови описания. Дали сме възможност за сваляне (download) на видео материалите, за да бъдат достъпни при по-бавна интернет свързаност и с предпочитан видеоплеър.

PDF е използван за представянето на дълги не-HTML документи и когато това е необходимо, за да останат документите в тяхната оригинална форма, като стремежът ни е да се спазват съответните добри практики.

За контакт с нас

Ако имате някакви забележки или препоръки относно достъпността на интернет страницата ни или ако се нуждаете от определена информация в подходящ за Вас формат, моля да се свържете с нас на електронен адрес web.team@me.government.bg.

В писмото си посочете:

  • Същността на проблема, който ограничава достъпа Ви;
  • Интернет адреса на желания от Вас материал;
  • Формат, в който предпочитате да получите този материал;
  • Информация за контакт с Вас.

 


Съдържание на сайта

 

Съдържанието на уеб страниците на Министерството на енергетиката е със защитени авторски права. Всички права, дори да не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Министерството на енергетиката освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Министерството на енергетиката на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Министерството на енергетиката за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Министерството на енергетиката не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Министерството на енергетиката си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Министерството на енергетиката се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Министерството на енергетиката не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Министерството на енергетиката не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Министерството на енергетиката е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на Министерството на енергетиката в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на Министерството на енергетиката е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Министерството на енергетиката и този уеб сайт.