Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 824 ОТ 31.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НПИ – ИМ – КВАРЦ ЗА КВАРЦОВО СТЪКЛО - ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ПО ЧЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗПБ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 824

от      31 декември     2019 година

 

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло - подземно богатство по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Сакар планина" - участък "Богомил", с. Богомил, община Харманли, област Хасково, сключен на 18 декември 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и "Ватия" АД - София, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г.

 

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 782 на Министерския съвет от 14 ноември 2006 г. (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Сакар планина" – участък "Богомил", с. Богомил, община Харманли, област Хасково, на "Ватия" АД – София, изменено с Решение № 157 на Министерския съвет от 23 март 2010 г. (ДВ, бр. 26 от 2010 г.), и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло - подземно богатство по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище "Сакар планина" - участък "Богомил", село Богомил, община Харманли, област Хасково, сключен на 18 декември 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и "Ватия" АД - София, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г. в изпълнение на Решение № 157 на Министерския съвет от 23 март 2010 г. (ДВ, бр. 26 от 2010 г.), чрез продължаване на определения с Решение № 782 на Министерския съвет от 14 ноември 2006 г. (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) срок с 15 години считано от 8 декември 2018 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц за кварцово стъкло - подземно богатство по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище "Сакар планина" - участък "Богомил",
с. Богомил, община Харманли, област Хасково, сключен на 18 декември 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и "Ватия" АД - София, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г., и на това решение.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 23 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. За всяка следваща година от срока на продължението на концесионния договор банковата гаранция по т. 3.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.

3.5. При усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по
т. 3.4 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.

3.6. Ежегодно отчисляване за срока на продължението на концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

3.7. За срока на продължение на предоставената концесия, концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнително споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

3.7.1. парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 3-месечни вноски, като срокът на плащане е 15-о число на месеца, следващ отчетния период;

3.7.2. размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниско от минималната цена за съответния продукт по данни от "Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

3.7.3. концесионното плащане по т. 3.7.2 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква "ж" – талк, кварц, и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика;

3.7.4. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 128 тона/тримесечие добити подземни богатства, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 3.7.3;

3.7.5. размерът на концесионното плащане по т. 3.7.2 и минималният размер на концесионното плащане по т. 3.7.3 и 3.7.4 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне;

3.7.6. министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на община Харманли част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

4. С допълнителното споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията по концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор в съответствие с действащата нормативна уредба.

5. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Ватия Холдинг" АД - София, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров

отпечатай тази страница