Решение № 639 от 12 септември 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, от находище "Лиляново", участък "Тремощица", община Сандански, област Благоевград

РЕШЕНИЕ № 639 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, от находище "Лиляново", участък "Тремощица", разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград

На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; отм., ДВ, бр. 36 от 2006 г.) и мотивирано предложение на министъра на икономиката и енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Лиляново", участък "Тремощица", разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер 29 625,8 кв. м (29,6 дка), индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 6 в координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. площта на находище "Лиляново", участък "Тремощица", с размер 15 514,2 кв. м (15,5 дка), индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 8 съгласно схема и координатен регистър в координатна система "1970 г." – неразделна част от концесионния договор;
2.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от 30 януари 2001 г. – датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор.
5. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.
6. Определя за концесионер по право без търг или конкурс "Пирин – мрамор" – АД, Сандански.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. След подписване на концесионния договор добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява въз основа на съгласувани от министъра на икономиката и енергетиката проекти и планове по т. 8.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив от находище "Лиляново", участък "Тремощица".
7.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и да не предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между площта на находището и местни и/или републикански пътища.
8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива гранодиорити от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гранодиорити;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение и концесионния договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и преработката на подземните богатства в съответствие с план за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на икономиката и енергетиката;
8.2.2. да извършва концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка, изготвен въз основа на мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив от находище "Лиляново", участък "Тремощица";
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; за измененията и допълненията в цялостния проект да се уведоми РИОСВ – Благоевград, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по околна среда преди съгласуването по т. 7.1;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от проекта по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадените количества подземни богатства, за среднопретеглената им продажна цена по оперативни данни за отчетния период и за дължимото концесионно плащане до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на регионалния исторически музей по местонахождение на обекта;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде държането на находището по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение:
9.1.1. за първата година от подписване на концесионния договор гаранцията е в размер 26 620 лв. и се предоставя на концедента при подписване на договора;
9.1.2. за втората година от подписване на концесионния договор, следваща подписването на концесионния договор, банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя до 31 януари на съответната година;
9.1.3. за всяка следваща година – банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.4. банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3 следва да бъде валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.5. при усвояване на цялата или на част от банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство по чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "б" от методиката по т. 10.3 – гранодиорити за добив на блокове, не може да бъде по-ниско от 12,00 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от методиката по т. 10.3 – гранодиорити за трошени фракции, не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 1063 лв. (без ДДС), определен на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 225 куб. м/шестмесечие, рандеман за блокове 35 на сто и предвидената стойност за единица добито подземно богатство, съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община Сандански част от извършеното концесионно плащане без ДДС, определена при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите, както следва:
10.7.1. за отчетните периоди след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИД на ЗПБ) (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до 1 юли 2011 г. – 30 на сто от извършеното концесионно плащане;
10.7.2. за отчетните периоди от 1 юли 2011 г. до 30 август 2012 г. се превежда 50 на сто от извършеното концесионно плащане преди приспадане на разходите за концесионна дейност;
10.7.3. за отчетните периоди след 1 септември 2012 г. до 12 март 2013 г. се превежда 50 на сто от извършеното концесионно плащане след приспадане на разходите за концесионна дейност;
10.7.4. за отчетните периоди след 12 март 2013 г. се превежда 50 на сто от извършеното концесионно плащане преди приспадане на разходите за концесионна дейност.
11. Концесионерът се задължава да внесе в срок до 30 дни от датата на подписване на концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане в размер 6000 лв. и дължимия данък върху добавената стойност.
11.2. За периода след влизане в сила на ЗИД на ЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до подписване на концесионния договор – концесионно плащане, изчислено по реда на т. 10, заедно със законната лихва върху него до датата на изплащането му. Данък върху добавената стойност се дължи за концесионно плащане с възникнало данъчно събитие след 1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства, и по ред, определен в концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
13.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с "Пирин – мрамор" – АД, Сандански, в тримесечен срок от влизането в сила на това решение.
13.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател: Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Лиляново", участък "Тремощица"
Координатна система "1970 г."
X
Y
1.
4487671,30
8502085,10
2.
4487701,00
8502193,70
3.
4487611,20
8502249,70
4.
4487498,50
8502243,40
5.
4487495,70
8502100,50
6.
4487626,00
8502067,60
отпечатай тази страница