Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 472 от 2 август 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – ТАЛКОШИСТИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 2

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 472

от    2 август   2019 година

 

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – талкошисти, подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Овчарово", с. Овчарово, община Харманли, област Хасково, сключен на
18 декември 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и „Ватия“ АД - гр. София, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г.

 

На основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 781 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – талкошисти - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Овчарово“, с. Овчарово, община Харманли, област Хасково, на „Ватия” АД - София, изменено с Решение № 157 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 26 от 2010 г.), и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – талкошисти, подземни богатства по  чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), от находище „Овчарово“, с. Овчарово, община Харманли, област Хасково, сключен на 18 декември
2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и „Ватия“ АД - гр. София, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г. в изпълнение на Решение № 157 на Министерския съвет от 23 март 2010 г. (ДВ, бр. 26 от 2010 г.), чрез продължаване на определения с Решение № 781 на Министерския съвет от
14 ноември 2006 г. (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) срок с 15 години считано от
8 декември 2018 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – талкошисти, подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище „Овчарово“, с. Овчарово, община Харманли, област Хасково, сключен на 18 декември 2006 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и „Ватия“ АД - гр. София, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г., и на това решение.

3. В Допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени следните задължения на концесионера:

3.1. Да разработва актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Да разработва актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 23 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

3.4. За всяка следваща година от срока на продължението на концесионния договор банковата гаранция по т. 3.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.

3.5. При усвояване изцяло или на част от банковата гаранция по
т. 3.4 концесионерът е длъжен да възстанови нейния  размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.

3.6. Ежегодно да отчислява за срока на продължението на концесионния договор в откритата специална банкова сметка сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

3.7. За срока на продължение на предоставената концесия концесионерът да заплаща на концедента по ред, определен в допълнително споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

3.7.1. парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 3-месечни вноски, като срокът на плащане е 15-о число на месеца, следващ отчетния период;

3.7.2. размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на базата на неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниско от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч”, съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

3.7.3. размерът на концесионното плащане по т. 3.7.2 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „ж" – талк, кварц, и т. 4 от Методиката по т. 3.7.2 - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата по т. 3.7.2, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика;

3.7.4. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията –  150 тона/тримесечие добити подземни богатства, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 3.7.3;

3.7.5. размерът на концесионното плащане по т. 3.7.2 и минималният размер на концесионното плащане по т. 3.7.3 и 3.7.4 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за определянето им;

3.7.6. министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на община Харманли част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с „Ватия Холдинг“ АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница