Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 320/11.05.2018 Г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на индустриални минерали – баритна суровина, от находище "Тевни дол", област Благоевград, сключен на 24.06.2004 г

РЕШЕНИЕ 320

от 11 май     2018 година

за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – баритна суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Тевни дол", разположено в землището на с. лешко, община благоевград, област благоевград, сключен на 24 юни 2004 г. между министерския съвет на република българия, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и "И линденски мрамор" оод – С офия

На основание чл. 36, ал. 2 и чл. 37, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), чл. 22, ал. 4 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЪРСКИ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – баритна суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище "Тевни дол", разположено в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград, сключен на 24 юни 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Илинденски мрамор“ ООД – София, чрез продължаване на определения с Решение № 406 на Министерския съвет от 17 май 2004 г. (ДВ, бр. 44 от 2004 г.) срок с 12 години считано от 24 юни 2016 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – баритна суровина - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище "Тевни дол", разположено в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград, сключен на 24 юни 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и "Илинденски мрамор" ООД – София, и на това решение.

3. Определя концесионна площ с размер 3,7 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 8 в координатна система „1970 г.” съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

3.1. площта на находище „Тевни дол“ с размер 2,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 8 съгласно схема и координатен регистър в координатна система "1970 г." – неразделна част от допълнително споразумение към концесионния договор.

3.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

4. При осъществяване на дейностите по концесията концесионерът да не засяга кладенци за собствени потребности на гражданите в границите на населените места, предоставени индивидуални права чрез разрешителни за водовземане или за ползване на воден обект, зони за защита на водите, мерките за опазването им, включително за опазване на водите в границите на санитарно-охранителните зони или буферните зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, предвидени с приетия План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. за Западнобеломорския район, повърхностни водни тела, както и да не възпрепятства дейностите по предвидените мерки от ПУРБ 2016-2021 г. за Западнобеломорския район.

5. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

5.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор, съобразен с мерките и условията, предвидени в Решение № 46-ОС от 6 октомври 2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие, издадено от директора на РИОСВ – Благоевград. Решението е приложение – неразделна част от проекта.

5.2. Разработване на актуализиран цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

5.3. Стриктно спазване на разпоредбите на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

5.4. Предоставяне на финансово обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

5.5. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 5.4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения.

6. За срока на продължение на предоставената концесия концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнително споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

6.1. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч”, съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

6.2. Концесионното плащане по т. 6.1 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква "о" – други индустриални суровини, и т. 4 от методиката - приложение № 3 към чл. 10 от наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.

6.3. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 62 тона/тримесечие добита минна маса, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 6.2, но не по-малко от 800 щ.д. годишно.

6.4. Размерът на концесионното плащане по т. 6.1 и минималният размер на концесионното плащане по т. 6.2 и 6.3 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

6.5. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ, по бюджета на община Благоевград част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

7. Решение № 406 на Министерския съвет от 17 май 2004 г. (ДВ, бр. 44 от 2004 г.) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – баритна суровина, от находище "Тевни дол", разположено в землището на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград, се изменя така:

7.1. Точка 4.2 се отменя.

7.2. Точка 4.3 се отменя.

8. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Илинденски мрамор" ООД – София, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

Приложение по т. 3

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище
"Тевни дол"

координатна система "1970 г."

X (м)

Y (м)

1.

4516818.7

8464798.0

2.

4516816.7

8464808.0

3.

4516809.7

8464841.9

4.

4516811.6

8464870.7

5.

4516779.2

8464868.8

6.

4516771.0

8464870.8

7.

4516745.5

8464868.3

8.

4516779.9

8464796.6

Концесионна площ - 3,7 дка

 

отпечатай тази страница