РЕШЕНИЕ № 307 от 27 май 2019 година ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "СТАНЕВИ НИВИ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 307

от     27 май     2019 година

за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Станеви ниви", разположено в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 488 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 50 от
2009 г.) и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "НИИ Геология и геофизика" АД – София, да прехвърли на "Г и Г кариери" ЕООД – София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Станеви ниви", разположено в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, без да се изменят условията на предоставената концесия.

 

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването за това решение.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Росен Кожухаров

отпечатай тази страница