РЕШЕНИЕ № 269 ОТ 21 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ТРЕБЕЖА“, С. ГОРНА КРЕМЕНА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

 

Препис

 

Р Е Ш Е Н И Е 269

от     21 април     2020 година

 

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Требежа", разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 454 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 62 от
2019 г.) и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "Булстоун" ЕООД - гр. Враца, да прехвърли на "Председник" ООД - с. Згориград, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище "Требежа", разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за "Председник" ООД - с. Згориград, за:

2.1. Предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишната вноска от финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, за 2020 г., в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане, в 30-дневен срок от подписване на допълнителното споразумение.

2.2. Сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазването и възстановяването на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, в
30-дневен срок от подписването на допълнителното споразумение.

2.3. Внасяне на сума в размер 6850,98 лв., представляващи 2/35 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в 30-дневен срок от сключването на договора по т. 2.2.

3. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница