Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 258 от 8 май 2019 година ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КОБИЛИНО", У

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 258

от     8 май     2019 година

 

 

ЗА едностранно прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Кобилино“, участък „Нивата“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, сключен на 28 декември 2012 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Риолит“ ЕООД - гр. Крумовград

 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 71 от Закона за подземните богатства, чл. 37, ал. 4 от концесионния договор и мотивирано предложение на министъра на енергетиката във връзка със спиране на 25 март 2015 г. на действието на концесията и неотстраняване на причините, довели до спиране действието на концесията, от страна на концесионера в определения му за това едномесечен срок

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Прекратява едностранно Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Кобилино“, участък „Нивата“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, сключен на 28 декември 2012 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Риолит“ ЕООД - гр. Крумовград, в изпълнение на Решение № 698 на Министерския съвет от 28 август 2012 г. (ДВ, бр. 68 от 2012 г.), поради неотстраняване на следните причини, довели до спиране действието на концесията: неизпълнение на задължения на концесионера – да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условията и сроковете, определени с концесионния договор; да предоставя в срок банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор; да представи цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства; да представи цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи; да представи годишен работен проект за добив и първична преработка за 2013 г.; да представи годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за 2013 г.; да представи план за управление на минните отпадъци.

2. Оправомощава министъра на енергетиката:

2.1. Да уведоми концесионера за прекратяване на концесионния договор.

2.2. Да представлява концедента при прекратяване на концесията и по дела, свързани с изпълнението и прекратяването на договора, в т.ч. събиране на дължимите суми по прекратения концесионен договор по съдебен ред.

3. Министърът на енергетиката да организира предаването и приемането на концесионния обект в 3-месечен срок от датата на прекратяване на концесионния договор при условия и по ред, определени в действащото към датата на предаването законодателство.

4. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 се управлява от областния управител на област Хасково.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница