Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 219/29.03.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 622 от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище "Манастира Св. Тодор", област София

Р Е Ш Е Н И Е 219

oт       29   март      2016 година

ЗА изменение и допълнение на Решение № 622 на Министерския съвет от 2009 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище "Манастира Св. Тодор", разположено в землищата на с. Доброславци и с. Балша, район Нови Искър, област София

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Точка 6.1 се изменя така:

"6.1. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа."

2. Точка 6.3 се изменя така:

"6.3. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по това решение, съобразени с мерките и препоръките от решението по т. 8.1. Концесионерът предприема необходимите процедурни действия пред компетентния орган по околна среда в 14-дневен срок от подписването на концесионния договор. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда."

3. Създава се т. 6.8:

"6.8. При добивните и други съпътстващи дейности концесионерът е длъжен:

6.8.1. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

6.8.2. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.8.3. да спазва всички правила за радиационна защита, в случай че добивните и други съпътстващи дейности по предоставената концесия за добив на подземни богатства засягат или граничат с бивш обект за добив и преработка на уранова суровина с нисък радиационен риск – обект "Кътина", с. Кътина, район Нови Искър, Столична община, област София град."

4. Точка 7.2.4.2 се изменя така:

"7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; при изменения и допълнения на цялостния проект да се уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди одобряването от министъра на енергетиката;".

5. Създава се нова т. 7.2.10:

"7.2.10. да спазва стриктно Закона за културното наследство;".

6. Точки 7.2.10 и 7.2.11 стават съответно т. 7.2.11 и 7.2.12.

7. Точка 8 се изменя така:

"8. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:

8.1. влизане в сила на положително решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, по реда на Закона за опазване на околната среда и оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

8.2. Предоставяне на банковата гаранция по т. 9.1.1."

8. Точка 9.1 се изменя така:

"9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 4613 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на изпълнение на условието по т. 8.1;

9.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане с начислен ДДС за предходната година и се предоставя на концедента до 31 януари на текущата година;

9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;

9.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 9.1 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им."

9. Точка 10 се изменя така:

"10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство за съответния период, върху което се дължи и ДДС, както следва:

10.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

10.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

10.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като четири на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниско от минималната цена за съответния продукт по данни от "Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

10.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 10.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква "о"  – други индустриални суровини, и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.

10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да е по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията - 3150 тона/шестмесечие добити пясъци, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по т. 10.4.

10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне."

10. Точка 13 се изменя така:

"13. Министърът на енергетиката внася по бюджета на Столичната община част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите без ДДС."

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница