Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение №1042/05.12.2016 г. за приемане на отправено от "Ватия холдинг" АД - гр. София, предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на доломити от находище "Малък Гайтановец", област Пазарджик

РЕШЕНИЕ 1042

от 5 декември 2016 година

за приемане на отправено от "Ватия холдинг" АД - гр. София, предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Малък Г айтановец", община Белово, област Пазарджик, сключен на 6 февруари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и "Ватия" АД - гр. София, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г.

На основание чл. 5, ал. 3 и чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (ДВ, бр. 73 от 2011 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. Приема отправено от "Ватия холдинг" АД - гр. София, предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик, сключен на 6 февруари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и "Ватия" АД - гр. София, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г., чрез продължаване на определения с Решение № 846 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 2 от 2007 г.) срок с 15 години считано от 8 декември 2018 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - доломити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик, сключен на 6 февруари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката, и "Ватия" АД - гр. София, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени следните задължения на концесионера:

3.1. Да разработва актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор; неразделна част от проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени отстояния от републикански пътища и прилежащите им пътни съоръжения.

3.2. Да разработва актуализиран цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор; неразделна част от проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени отстояния от републикански пътища и прилежащите им пътни съоръжения.

3.3. Да уведомява Областно пътно управление – Пазарджик (с копие до АПИ - София), за извършваните дейности съгласно сключения договор за осъществяване на контрол по компетентност.

3.4. Да извършва рекултивация на нарушените терени при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата.

3.5. Да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

3.6. Да заплаща за предоставената концесия на концедента по ред, определен в допълнителното споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС), както следва:

3.6.1. размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на базата на неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от минималната цена за съответния продукт по данни от "Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

3.6.2. концесионното плащане по т. 3.6.1 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-малко от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква "б" – варовици, доломити, мергели за индустриални цели, и т. 4 от Методиката по т. 3.6.1 - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата по т. 3.6.1, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета;

3.6.3. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 7500 тона/тримесечие добити доломити, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 3.6.2;

3.6.4. размерът на концесионното плащане по т. 3.6.1 и минималният размер на концесионното плащане по т. 3.6.2 и 3.6.3 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне;

3.6.5. министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Белово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

4. Упълномощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за настоящото решение и да сключи допълнително споразумение с "Ватия Холдинг" АД - гр. София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница