Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 593 от 19.01.2024 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Ботурче", област Хасково и област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 593 От 19.01.2024 г. 

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ботурче", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково и община Крумовград, област Кърджали. На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства  и протоколно решение по т. 33 от Протокол № 57 от заседанието на Министерския съвет на 13.12.2023 г. 

РАЗРЕШАВАМ: 

На "ТИНТЯВА ЕКСПЛОРЕЙШЪН" АД, ЕИК 204432874, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – България, област Хасково, община Ивайловград, гр. Ивайловград, п.к. 6570, ул. "6-ти септември" №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Ботурче", разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково и община Крумовград, област Кърджали, при следните условия: 

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 167.30 (сто шестдесет и седем цяло и три) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Ботурче"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4586644.380

401837.700

2

4585509.670

407307.010

3

4584227.730

405981.570

4

4583783.530

406536.830

5

4585281.140

408407.950

6

4584457.990

412370.880

7

4582453.460

412212.380

8

4582106.870

414838.440

9

4580622.320

415198.330

10

4580739.330

416400.840

11

4581301.660

417292.540

12

4581301.650

418706.380

13

4580762.800

419072.300

14

4580514.200

419900.900

15

4581525.800

419896.200

16

4581517.600

420668.200

17

4581367.500

420673.800

18

4581364.800

420904.100

19

4581514.900

420920.000

20

4581504.800

421853.200

21

4580334.000

421840.000

22

4580334.000

423210.000

23

4581490.700

423210.000

24

4581435.770

428254.010

25

4580768.610

427619.200

26

4578889.340

427304.030

27

4578952.490

424525.180

28

4577785.140

423676.020

29

4578230.560

422270.240

30

4578301.830

419276.980

31

4577565.390

416972.630

32

4576916.050

416473.750

33

4576132.100

416315.380

34

4575636.720

415297.630

35

4575109.450

413715.800

36

4575092.650

410986.280

37

4573798.140

408618.500

38

4573535.410

406814.770

39

4574305.040

405748.780

40

4575995.960

406077.110

41

4576294.060

404334.010

42

4576733.910

403934.940

43

4577600.130

402643.210

44

4578194.015

401534.909

45

4578156.360

401343.090

46

4578043.780

401254.410

47

4577185.180

401009.570

48

4576969.370

400695.650

49

4577070.856

400410.428

50

4576939.950

400151.210

51

4576742.180

398997.730

52

4578133.830

401212.720

53

4579544.050

399713.400

54

4581323.310

399726.140

55

4583057.150

400498.250

56

4580264.560

405196.410

57

4582183.760

405210.140

58

4583697.870

401180.100

Изключена площ 1

59

4578637.200

409360.500

60

4578633.900

410159.400

61

4578103.200

409884.700

62

4576995.900

410016.200

63

4576119.000

409498.600

64

4576309.700

408749.000

65

4576721.100

408968.100

66

4576561.200

409269.400

67

4577557.600

409681.800

68

4577551.900

409088.700

Изключена площ 2

69

4582544.700

406848.600

70

4582545.200

407059.000

71

4582333.400

407059.600

72

4582331.800

406848.600

Изключена площ 3

73

4580516.300

424810.900

74

4580516.900

425021.300

75

4580305.000

425021.900

76

4580303.400

424810.900

Изключена площ 4

77

4581593.200

410676.100

78

4581593.800

410886.500

79

4581381.900

410887.000

80

4581380.300

410676.100

 

отпечатай тази страница