Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 579 от 17.11.2021 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Дънгово", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 579 от 17.11.2021 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дънгово", разположена на територията на общини Кърджали и Момчилград, област Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.),  § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т.21 от Протокол № 54 от заседанието на Министерския съвет на 27.10.2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ: 

На "ТИНТЯВА ЕКСПЛОРЕЙШЪН" АД, ЕИК 204432874, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – България, област Хасково, община Ивайловград, гр. Ивайловград 6570, ул. "Строителни войски" №16, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Дънгово", разположена на територията на общини Кърджали и Момчилград, област Кърджали, при следните условия: 

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 8.65 (осем цяло и шестдесет и пет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Дънгово"

Координатна система БГС 2005, зона 35 

Х [m]

Y [m]

1

4606033

361526

2

4606052

364378

3

4604599

364378

4

4604600

365206

5

4603176

364681

6

4603172

364341

7

4602879

364341

8

4602902

364583

9

4602626

364483

10

4602621

361526

11

4604965

361526

12

4604965

362236

13

4604549

362236

14

4604549

362349

15

4603604

362349

16

4603604

362713

17

4603692

362713

18

4603692

363469

19

4604225

363469

20

4604225

363080

21

4604843

363080

22

4604843

362842

23

4605537

362842

24

4605537

361526

отпечатай тази страница