Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 572 от 26.08.2021 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "БГ-1", Софийска област

РАЗРЕШЕНИЕ №  572 от 26.08.2021 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "БГ-1", разположена на територията на община Правец, Софийска област 

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, обн. Бр.14/2015 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 31 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 12.08.2021 г., 

РАЗРЕШАВАМ:

На "УЕСТЪРН ТЕТИАН ЕКСПЛОРЕЙШЪН" ЕООД, гр. София, с ЕИК 205487261, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район "Средец", ул. "Добромир Хриз" №7, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "БГ-1", разположена на територията на община Правец, Софийска област, при следните условия: 

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 19.00 (деветнадесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3. 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "БГ-1" 

Координатна система 1970 г. 

X [m]

Y [m]

1

4629102

8547062

2

4633664

8541325

3

4634787

8543453

4

4630491

8549846

5

4630098

8549837

отпечатай тази страница