Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 568 от 06.08.2021 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-1", област София и област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ №  568 от 06.08.2021 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "ЕЕ-1", разположена на територията на община Своге и община Ботевград, област София и община Мездра, област Враца.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 24 от Протокол № 40 от заседанието на Министерския съвет на 28.07.2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "БЪЛГАРИЯ АЛФА" ЕАД, ЕИК 201803908, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – България, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1124, р-н Средец, ж.к. Яворов, ул. Добромир Хриз №7, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "ЕЕ-1", разположена на територията на община Своге и община Ботевград, област София и община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 166.50 (сто и шестдесет и шест цяло и пет десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "ЕЕ-1"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Y(m)

Х(m)

1

4776188

203453

2

4775978

205101

3

4776814

205592

4

4776732

206973

5

4776573

207326

6

4777142

207857

7

4777117

209022

8

4777839

208971

9

4777712

210717

10

4777092

211881

11

4776009

212611

12

4773966

212919

13

4772376

213573

14

4772342

215043

15

4762153

222907

16

4760710

223194

17

4762938

212210

18

4764741

210295

19

4765985

201556

20

4768439

203325

21

4769027

203335

22

4769306

203336

23

4769211

203586

24

4768632

203808

25

4768141

203867

26

4767911

204137

27

4768104

204641

28

4767676

205129

29

4767684

205525

30

4767414

205831

31

4767240

206350

32

4766483

206203

33

4766074

207049

34

4766253

207301

35

4766633

207583

36

4766689

207806

37

4767160

207917

38

4767030

208163

39

4767232

208802

40

4767383

209440

41

4767633

209995

42

4768298

209824

43

4768283

209341

44

4768330

208838

45

4768743

209257

46

4768958

208905

47

4768957

208267

48

4769652

208694

49

4769715

207628

50

4769552

207485

51

4770151

206628

52

4769695

205962

53

4769703

205307

54

4769841

204395

55

4769865

203975

56

4769671

203344

57

4770404

203356

58

4770521

203643

59

4771197

203682

60

4771181

204088

61

4772181

204131

62

4772215

203356

63

4772412

203369

64

4772505

203515

65

4773119

203402

66

4773826

203413

67

4773826

203537

68

4774623

203427

Изключена площ 1

Y(m)

Х(m)

69

4773742

205746

70

4773762

205852

71

4773745

205876

72

4773619

205886

73

4773449

205938

74

4773386

205933

75

4773265

205901

76

4773172

205784

77

4772995

205808

78

4772863

205875

79

4772805

205941

80

4772773

205952

81

4772685

205880

82

4772589

205843

83

4772583

205780

84

4772611

205719

85

4772738

205678

86

4772932

205643

87

4773038

205644

88

4773165

205665

89

4773222

205760

90

4773465

205850

91

4773602

205869

92

4773708

205760

Изключена площ 2

Y(m)

Х(m)

93

4769756

208995

94

4769950

209188

95

4770141

209277

96

4770335

209344

97

4770368

209404

98

4770310

209460

99

4770200

209454

100

4770094

209547

101

4769866

209661

102

4769577

209647

103

4769520

209650

104

4769462

209648

105

4769331

209488

106

4769273

209480

107

4769189

209430

108

4769100

209547

109

4769011

209651

110

4768880

209775

111

4768844

209749

112

4768789

209642

113

4768911

209332

114

4768941

209304

115

4769095

209311

116

4769197

209220

117

4769325

209226

118

4769366

209235

119

4769500

209331

120

4769519

209232

121

4769600

209237

122

4769650

209260

123

4769719

209271

124

4769695

209087

Изключена площ 3

Y(m)

Х(m)

125

4768612

209734

126

4768646

209828

127

4768683

209878

128

4768735

209965

129

4768685

209923

130

4768638

209858

131

4768600

209762

132

4768601

209735

Изключена площ 4

Y(m)

Х(m)

133

4763620

217366

134

4763511

217670

135

4763456

217863

136

4763362

217978

137

4763313

217994

138

4763324

217923

139

4763396

217828

140

4763458

217666

141

4763504

217611

142

4763586

217363

Изключена площ 5

Y(m)

Х(m)

143

4763257

217460

144

4763264

217467

145

4763173

217631

146

4763176

217682

147

4763161

217780

148

4763153

217835

149

4763130

217881

150

4763101

217890

151

4763112

217796

152

4763154

217627

153

4763207

217511

Изключена площ 6

Y(m)

Х(m)

154

4763647

220328

155

4763700

220362

156

4763721

220500

157

4763772

220525

158

4763731

220604

159

4763685

220629

160

4763689

220697

161

4763639

220708

162

4763588

220808

163

4763564

220838

164

4763479

220898

165

4763485

220980

166

4763403

220998

167

4763354

220944

168

4763340

220890

169

4763409

220798

170

4763500

220788

171

4763482

220695

172

4763581

220536

173

4763658

220528

174

4763488

220416

175

4763511

220365

Изключена площ 7

Y(m)

Х(m)

176

4762157

220976

177

4762295

221060

178

4762306

221129

179

4762166

221345

180

4762117

221311

181

4762172

221229

182

4762162

221168

183

4762070

221108

Изключена площ 8

Y(m)

Х(m)

184

4767120

211914

185

4767125

212885

186

4766515

212950

187

4766200

211970

отпечатай тази страница