Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 560 от 22.04.2021 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Лили", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ № 560 от 22.04.2021 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Лили", разположена в землището на с. Татарево, община Първомай, област Пловдив

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.),  § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 29 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 7 април 2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

         На "Си Ем Пи" ЕООД, с. Кривина – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 202260381 със седалище и адрес на управление – област София-град, община Столична, с. Кривина – 1588, ул. "Искър" № 40, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Лили", разположена в землището на с. Татарево, община Първомай, област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е три години.
  2. Размерът на площта е 1,3 (едно цяло и три десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Лили"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4663611

342548

2

4663563

343216

3

4662544

343173

4

4662483

343431

5

4662793

343444

6

4662892

344429

7

4662692

344421

8

4662291

343233

9

4662300

342312

отпечатай тази страница