Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 559 от 07.04.2021 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Крумовица", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 559 от 07.04.2021 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Крумовица", разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред. ДВ, бр. 98 от 2018 г.),  § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и Протоколно решение по т. 18 от Протокол № 17 от заседанието на Министерския съвет на 24.03.2021 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД" ЕАД, ЕИК 122054432, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – България, област Кърджали, община Крумовград, гр. Крумовград 6900, ул. "Христо Ботев" №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Крумовица", разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 180.90 (сто и осемдесет цяло и девет десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Крумовица"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4592812.22

382434.25

2

4593000.34

382716.31

3

4593352.96

382751.69

4

4593979.05

384761.15

5

4594943.52

384390.57

6

4595028.95

384666.67

7

4595277.00

384572.45

8

4596552.64

388674.59

9

4595760.65

393362.52

10

4593797.31

394414.86

11

4593196.80

394757.80

12

4592720.42

394751.14

13

4592720.42

394523.07

14

4592368.27

394523.07

15

4592368.27

394746.21

16

4592209.24

394743.98

17

4590449.66

393764.15

18

4590416.99

395619.02

19

4584188.26

395513.87

20

4582194.68

398896.08

21

4581905.75

398759.15

22

4578990.05

398319.23

23

4576749.50

398543.70

24

4576055.34

397739.28

25

4578447.10

395876.57

26

4578923.37

393480.88

27

4576744.97

393385.95

28

4577264.21

390550.73

29

4579736.73

391487.32

30

4581032.38

393495.38

31

4582681.75

393486.74

32

4582256.66

391344.70

33

4581750.00

390599.52

34

4581877.95

389725.76

35

4582423.38

379717.48

36

4583412.44

379938.20

37

4584339.39

380475.34

38

4589016.12

383188.36

Изключена площ

39

4592627.77

386889.09

40

4593241.19

387297.88

41

4591773.90

388439.35

42

4590635.92

388321.34

43

4590518.27

388201.10

44

4590389.32

387848.89

Изключена площ

45

4585738.49

383206.20

46

4585792.65

383452.41

47

4585462.72

383639.53

48

4584852.12

383585.36

49

4584901.36

383334.22

50

4585344.55

383299.76

Изключена площ

51

4586693.78

384432.34

52

4586738.10

384486.50

53

4586728.25

384589.90

54

4586634.69

384678.54

55

4586615.00

384806.57

56

4586344.16

384870.59

57

4586334.31

384934.61

58

4586132.43

384959.23

59

4586073.33

384777.03

60

4585950.22

384757.33

61

4585984.70

384550.52

62

4586289.99

384437.25

Изключена площ

63

4588748.96

383633.11

64

4588297.25

384335.90

65

4588281.53

386230.82

66

4588333.85

386364.62

67

4589005.84

386369.25

68

4589833.04

387943.83

69

4587748.88

389942.25

70

4586633.61

389603.56

71

4586454.58

387662.79

72

4584654.10

388372.37

73

4583960.74

387401.33

74

4584243.07

387020.62

75

4584830.45

386229.94

76

4586557.03

386242.94

77

4587205.60

383609.32

Изключена площ

78

4594582.63

388437.06

79

4594542.95

392961.44

80

4592495.07

392985.26

81

4592661.76

388699.00

отпечатай тази страница