Разрешение № 553 от 01.09.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Бели брод", област Монтана

РАЗРЕШЕНИЕ № 553 от 01.09.2020 г.                     

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Бели брод", разположена в землището на с. Бели брод, община Бойчиновци, област Монтана. На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 16 от Протокол № 41 от заседанието на Министерския съвет на 8 юли 2020 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

         На "Хемус-М" АД, гр. Мездра – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 106002703, със седалище и адрес на управление – област Враца, гр. Мездра – 3100, ул. "Христо Ботев" №1, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Бели брод", разположена в землището на с. Бели брод, община Бойчиновци, област Монтана, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е две години.
  2. Размерът на площта е 0,29 (нула цяло, двадесет и девет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,  описващи площ "Бели брод"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4732251

8527852

2

4732388

8527984

3

4732274

8528197

4

4732444

8528261

5

4732216

8528633

6

4732217

8528839

7

4731882

8528854

8

4731878

8528404

9

4731816

8528256

10

4731914

8528258

11

4732088

8528351

12

4732206

8528215

13

4732157

8527966

отпечатай тази страница