Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 546 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Извор", област Бургас

РАЗРЕШЕНИЕ № 546 от 11.02.2020 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Извор", разположена на територията на община Созопол, община Камено и община Бургас, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 30 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12.2020 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Асарел-Инвестмънт" ЕАД, гр. София, с ЕИК 202285379, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица),  община Столична, гр. София 1680, район р-н Витоша, бул. "България" № 102, Бизнес център Белисимо, ет. 6, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Извор ", разположена на територията на община Созопол, община Камено и община Бургас, област Бургас, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 90.20 (деветдесет цяло и двадесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Извор"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4680490

540557

2

4684709

528258

3

4685370

531287

4

4687612

530277

5

4688465

531295

6

4687649

532631

7

4686019

535248

8

4688297

536792

9

4691363

531169

10

4689591

529370

11

4691978

528288

12

4692759

530335

13

4693073

532291

14

4693440

532545

15

4693093

533702

16

4692793

533618

17

4692597

534252

18

4692872

534439

19

4692793

534708

20

4691741

535059

21

4691749

535387

22

4692138

535644

23

4692492

535626

24

4692123

536658

25

4689891

537434

26

4689602

538115

27

4689821

538280

28

4692015

537297

29

4690888

541108

изключена площ

30

4686744

538611

31

4686087

539527

32

4685526

539261

33

4685179

538852

34

4685849

538320

отпечатай тази страница