Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 545 от 11.02.2020 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Петровица-запад", област Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 545 от 11.02.2020 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Петровица-запад", разположена на територията на общините Мадан и Златоград, област Смолян.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 31 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27.12. 2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На  "ГОРУБСО-МАДАН" АД, гр. Мадан, ЕИК 120057853, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. Мадан 4900, община Мадан, област Смолян, улица „Явор“ №1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Петровица-запад", разположена на територията на общините Мадан и Златоград, област Смолян, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 8.26 (осем цяло и двадесет и шест) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Петровица-запад"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4468788.20

8630660.20

2

4468794.31

8633519.29

3

4466820.29

8634212.29

4

4466814.20

8634059.70

5

4466227.00

8634040.00

6

4466401.20

8633904.10

7

4466628.10

8633881.10

8

4466931.20

8633584.20

9

4466780.10

8633417.80

10

4466288.30

8633785.70

11

4466007.00

8634033.52

12

4465870.20

8634035.20

13

4465626.00

8634246.00

14

4465610.00

8634200.00

15

4465070.00

8634500.00

16

4464702.00

8634578.00

17

4464517.90

8634492.80

18

4464391.50

8634537.13

19

4464336.00

8634816.50

20

4463470.00

8635165.00

21

4463261.00

8635497.00

22

4462794.00

8634837.00

23

4463085.00

8634810.00

24

4463880.00

8634415.00

25

4465400.00

8633330.00

26

4465605.00

8633350.00

27

4466110.00

8632810.00

28

4466244.90

8632533.70

отпечатай тази страница