Разрешение № 539 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Мерилин", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 539 от 11.02.2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Мерилин", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, и протоколно решение по точка № 39 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Натурал стоун" ООД, гр. Ивайловград - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 201681233, със седалище и адрес на управление – гр. Ивайловград 6570, ул. "6-ти септември" № 10, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Мерилин", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 18 (осемнадесет) месеца.
  2. Размерът на площта е 0.18 (нула цяло и осемнадесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Мерилин"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4530270

9463790

2

4530212

9464365

3

4529991

9464282

4

4530061

9463934

5

4529950

9463909

6

4529878

9464240

7

4529769

9464200

8

4529832

9463981

9

4529749

9463958

10

4529805

9463760

11

4530120

9463860

12

4530140

9463780

отпечатай тази страница