Разрешение № 538 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Розита", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 538 от 11.02.2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Розита", разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 41 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Родопски камък" ЕООД, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204253348, със седалище и адрес на управление – с. Плетена 2954, община Сатовча, област Благоевград да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Розита", разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.17 (нула цяло, седемнадесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Розита"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4487705

8553665

2

4487960

8553895

3

4488100

8554140

4

4487840

8554290

5

4487800

8554145

6

4487640

8554080

7

4487555

8553850

отпечатай тази страница