Разрешение № 535 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Звезда", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 535 от 11 февруари 2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни  материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Звезда", разположена в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. ……. от Протокол № 52 от заседанието на Министерския съвет на 18 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Априлови" ООД, с. Плетена, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202680180, със седалище и адрес на управление – област Благоевград, община Сатовча, с. Плетена, махала Горна No 1 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни  материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ  "Звезда", разположена в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Звезда"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4487274.0

8551770.0

2

4487035.0

8552014.0

3

4487412.0

8552309.0

4

4487179.0

8552984.0

5

4486440.8

8552603.8

6

4486347.5

8552225.0

7

4486650.0

8551780.0

изключена площ

8

4486791.7

8552168.9

9

4486727.3

8552320.7

10

4486633.9

8552284.9

11

4486541.8

8552245.8

12

4486596.0

8552118.2

13

4486632.3

8552135.6

14

4486696.2

8552138.0

15

4486733.0

8552142.3

16

4486752.2

8552146.1

отпечатай тази страница