Разрешение № 528 от 20.12.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Арабка", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 528 от 20 декември 2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Арабка", разположена в землищата на с. Дъбница, с. Крушево и с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 24 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24.07.2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "ЕВРОКОЛД" ООД, гр. Благоевград – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203241086, със седалище и адрес на управление – гр. Гоце Делчев-2900, ул. "19 октомври" №10, област Благоевград, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Арабка", разположена в землищата на с. Дъбница, с. Крушево и с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 2,7 (две цяло и седем десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Арабка"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4478669.0

8542990.0

2

4478487.0

8543617.0

3

4479072.4

8543812.3

4

4478260.0

8544339.0

5

4477000.0

8543788.0

6

4477000.0

8542000.0

7

4477619.0

8542000.0

8

4477669.0

8542610.8

9

4478185.6

8542481.6

отпечатай тази страница