Разрешение № 525 от 20.12.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Костадин", обл. Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 525 от 20.12.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Костадин", разположена в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 23 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 24 юли 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "МК-719" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 203891935, със седалище и адрес на управление – с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Костадин", разположена в землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 1.53 (едно цяло петдесет и три) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Костадин"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4485365,5

8548742,0

2

4485318,7

8548157,4

3

4485171,6

8547930,0

4

4485166,0

8547459,3

5

4485332,1

8546693,7

6

4484696,2

8546628,1

7

4484524,8

8546455,6

8

4484243,1

8548145,4

9

4483975,3

8548176,9

10

4483750,1

8548774,7

11

4484486,5

8547962,6

12

4484701,3

8547932,5

13

4484868,8

8548216,7

14

4484875,7

8548305,0

15

4484986,9

8548298,3

16

4485034,4

8548600,2

17

4485250,0

8548755,3

отпечатай тази страница