Разрешение № 517 от 13.06.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Пътя", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 517 от 13.06.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Пътя", разположена в землището на с. Камено поле, община Роман, област Враца.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 21 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Булнед АМД" ЕООД, гр. Враца, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 106603593, със седалище и адрес на управление – гр. Враца, бул. "Христо Ботев" No 20 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Пътя", разположена в землището на с. Камено поле, община Роман, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 2.5 (две цяло и пет десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Пътя"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4698000

8552000

2

4698500

8552000

3

4698000

8554500

4

4696500

8553500

отпечатай тази страница