Разрешение № 514 от 13.06.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Петковото-2", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 514 от 13.06.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Петковото-2", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 16 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 08.05.2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "САФИР-СС-2000" ЕООД, с. Кобилино – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 201675981, със седалище и адрес на управление – с. Кобилино – 6593, ул. "Трета" №15, община Ивайловград, област Хасково, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Петковото-2", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0,17 (нула цяло и седемнадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Петковото-2"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4530635

9465920

2

4530600

9466105

3

4530185

9465960

4

4530000

9466000

5

4530000

9465720

6

4530430

9465720

отпечатай тази страница