Разрешение № 511 от 13.06.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Билото-2", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 511 от 13.06.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Билото-2", разположена в землищата на с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 17 от Протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 08.05.2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "АИДАЛЕС 21" АД, гр. Хасково – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 126512382, със седалище и адрес на управление – гр. Хасково-6300, ул. "Раковски" №6, ет. 2, област Хасково, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Билото-2", разположена в землищата на с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0,12 (нула цяло и дванадесет стотни) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Билото-2"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4529976.0

9463068.0

2

4529942.0

9463181.0

3

4529918.0

9463237.0

4

4529922.0

9463299.0

5

4529961.0

9463315.0

6

4529925.8

9463369.9

7

4529797.7

9463278.2

8

4529789.5

9463289.7

9

4529769.3

9463272.8

10

4529736.6

9463351.0

11

4529514.0

9463168.0

12

4529688.0

9462920.8

13

4529875.0

9463025.0

отпечатай тази страница