Разрешение № 505 от 13.06.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Гнайс", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 505 от 13.06.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Гнайс", разположена в землищата на село Ореше и село Крушево, община Гърмен и село Долен, община Сатовча, област Благоевград.

На основание  чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1  от Закона за подземни богатства (ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 19 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Копривлен Мрамор" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 811141501, със седалище и адрес на управление – с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Гнайс", разположена в землищата на село Ореше и село Крушево, община Гърмен и село Долен, община Сатовча, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 2.7 (две цяло и седем десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Гнайс"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4484400

8546900

2

4484200

8548100

3

4483350

8548200

4

4483910

8549141

5

4483318

8549456

6

4483354

8548868

7

4482665

8548994

8

4482774

8547841

9

4483101

8547350

10

4483450

8546450

изключена площ

11

4483795

8546950

12

4483795

8547135

13

4483695

8547210

14

4483592

8547180

15

4483590

8546950

16

4483690

8546945

отпечатай тази страница