Разрешение № 504 от 13.06.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Чинка-3", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 504 от 13.06.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Чинка-3", разположена в землището на с. Голяма Чинка, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 23 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Гугуланови" ООД, гр. Кърджали, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 201146597, със седалище и адрес на управление – гр. Кърджали, ул. "Мир" №   40, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Чинка-3", разположена в землището на с. Голяма Чинка, общ. Крумовград, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.052 (нула цяло и петдесет и две хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Чинка-3"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4520200

9428133

2

4520129

9428240

3

4519868

9428055

4

4519997

9427854

5

4520050

9427950

6

4520150

9428130

отпечатай тази страница