Разрешение № 503 от 13.06.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Ханчето", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 503 от 13.06.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Ханчето", разположена в землището на село Стрижба, община Кирково, област Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 22 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Гнайс Мозайк" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202206773, със седалище и адрес на управление – с. Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. "Мир" No 50, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Ханчето", разположена в землището на село Стрижба, община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.36 (нула цяло и тридесет и шест стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Ханчето"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4510108.2

9418218.6

2

4510101.7

9418266.5

3

4510087.1

9418390.0

4

4510000.0

9419000.0

5

4509500.0

9418500.0

6

4509505.9

9418212.8

7

4509690.8

9418099.8

8

4509846.7

9418100.9

9

4509940.1

9418152.9

10

4509997.9

9418140.3

11

4510061.7

9418170.6

отпечатай тази страница