Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 484 от 15.06.2018 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Хриси", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 484 от 15.06.2018 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Хриси", разположена в землището на с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 27 от Протокол № 14 от заседанието на Министерския съвет на 4 април 2018 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Еко Тех" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 121070825, със седалище и адрес на управление – гр. София, ж.к. Лозенец, ул. "Света гора", № 40, ет. 1, ап.1, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали по чл. 2, ал. 1, т. 2  от Закона за подземните богатства в площ "Хриси", разположена в землището на с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 0.12 (нула цяло и дванадесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Хриси"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4556110.0

9426110.0

2

4556110.0

9426500.0

3

4555750.0

9426500.0

4

4555750.0

9426240.0

5

4555906.1

9426184.3

6

4555980.0

9426158.0

отпечатай тази страница