Разрешение № 464 от 28.02.2017 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Бунара", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 464 от 28.02.2017 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Бунара", разположена в землищата на с. Железино и с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по точка № 32 от Протокол № 4 от заседанието на Министерския съвет на 18 януари 2017  г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "ИВАЙЛОВГРАД-ИХТИО-КОМЕРС" ЕООД, гр. Пловдив - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 126737190, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4003, ул. "Белград", № 6, ет. 6, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Бунара", разположена в землищата на с. Железино и с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 1.07 (едно цяло нула седем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Бунара"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4529000

9461250

2

4529222

9460785

3

4530000

9460650

4

4530168

9460896

5

4530110

9460935

6

4530166

9461018

7

4530224

9460978

8

4530320

9461120

9

4530350

9461635

10

4529522

9461930

11

4529500

9461500

12

4529346

9461423

13

4529385

9461346

14

4529296

9461302

15

4529257

9461378

отпечатай тази страница