Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 460 от 17.10.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Трънливата нива", област Велико Търново

РАЗРЕШЕНИЕ № 460 от 17.10.2016 г.

 

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Трънливата нива", разположена в землищата на село Бойковци и село Константин, община Елена, област Велико Търново.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 17 от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 24.08.2016 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На " Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 117606893, със седалище и адрес на управление – гр. Търговище, кв. Въбел, Индустриална зона, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ " Трънливата нива" , разположена в землищата на село Бойковци и село Константин, община Елена, област Велико Търново, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.99 (нула цяло и деветдесет и девет стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсенето и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Трънливата нива"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4653185

9492209

2

4652892

9493342

3

4652108

9493203

4

4652519

9491837

отпечатай тази страница