Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 459 от 14.07.2016 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Бикчията", гр. Симеоновград

РАЗРЕШЕНИЕ № 459 от 14.07.2016 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Бикчията", разположена в землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 20 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет на 15 юни 2016 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Фарес БГ" ЕООД, гр. Хасково, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202825932, със седалище и адрес на управление – гр. Хасково, п. код 6300. бул. "Съединение" № 14, ет. 5, ап. 13, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Бикчията", разположена в землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.16 (нула цяло и шестнадесет стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Бикчията"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4587170

9453101

2

4587346

9453191

3

4587495

9453191

4

4587495

9453305

5

4587390

9453411

6

4587196

9453467

7

4587020

9453452

8

4586866

9453389

9

4586930

9453170

отпечатай тази страница