Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 457 от 14.07.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Балабан-3", област Кърджали и област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 457 от 14.07.2016 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ"Балабан-3", разположена в землищата на с. Бряговец, с. Падало, с. Кожухари и с. Странджево, община Крумовград, област Кърджали и с. Бубино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 21 от Протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 01 юни 2016 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Ен Пи Джи Реформ" ЕООД, гр. Пловдив - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 201677644, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив 4000, р-н Южен, ул. "Чорлу" № 84, ет.1, ап.2, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Балабан-3", разположена в землищата на с. Бряговец, с. Падало, с. Кожухари и с. Странджево, община Крумовград, област Кърджали и с. Бубино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 4.574 (четири цяло, петстотин седемдесет и четири хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване, сключен с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Балабан-3"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4546115

9446610

2

4545915

9447260

3

4543955

9446525

4

4543405

9446770

5

4542940

9446640

6

4540000

9447195

7

4540000

9446680

8

4540540

9446345

9

4543090

9445910

10

4543330

9445390

11

4543850

9445780

отпечатай тази страница