Разрешение № 450 от 01.04.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дари", разположена в землището на село Кобилино

РАЗРЕШЕНИЕ № 450 от 01.04.2016 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Дари", разположена в землището на село Кобилино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн.,ДВ, бр. 14 от 2015 г.)  и протоколно решение по точка № 16 от Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 16 март 2016 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "МОЛЛОВ – 07" ООД, гр. Ивайловград - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 126745034, със седалище и адрес на управление – гр. Ивайловград, п. код 6570, ул. "Осми март" № 2, вх. Б, ет. 1, ап. 17, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Дари", разположена в землището на село Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.199 (нула цяло сто деветдесет и девет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ"Дари"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4531001.6

9463352.8

2

4531150.6

9463450.5

3

4531208.0

9463716.0

4

4531134.6

9463943.5

5

4530834.0

9463998 7

6

4530808.5

9463794.5

7

4530815.7

9463594.9

8

4530865.0

9463441.0

9

4530933.6

9463381.0

отпечатай тази страница