Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 446 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Голямата нива", област Шумен

РАЗРЕШЕНИЕ № 446 от 03.02.2016 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Голямата нива", разположена в землищата на село Изгрев, община Венец и село Климент и село Наум, община Каолиново, област Шумен.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от ПЗР към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 9 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 30.12.2015 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "БОТЕРА ИНДЪСТРИ" ООД, гр. София титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203313205, със седалище и адрес на управление – гр. София, п. код 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 53 Е, вх. Б, ет. 7, ап. 21, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Голямата нива", разположена в землищата на село Изгрев, община Венец и село Климент и село Наум, община Каолиново, област Шумен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 1.77 (едно цяло и седемдесет и седем) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  9. 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Голямата нива" 

Координатна система 1970 г. 

X [m]

Y [m]

1

4729674.2

9566685.9

2

4729232.9

9566672.3

3

4729140.1

9566879.8

4

4728719.3

9566934.6

5

4727559.3

9566599.3

6

4727849.2

9565505.7

7

4728300.0

9565630.5

8

4728300.0

9566100.0

9

4729450.0

9566100.0

10

4729450.0

9565737.5

11

4729693.7

9565736.5

 

 

отпечатай тази страница