Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 443 от 03.02.2016 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кладенчево", област Варна

РАЗРЕШЕНИЕ № 443 от 03.02.2016 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали- подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кладенчево", разположена в землищата на село Крумово и село Ботево, община Аксаково, област Варна.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.)  и протоколно решение по точка № 3 от Протокол № 1 от заседанието на Министерския съвет на 06 януари 2016  г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "ФАРЕС БГ" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202825932, със седалище и адрес на управление – гр. Хасково, п. код 6300, бул. "Съединение" № 14, ет. 5, ап. 13, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кладенчево", разположена в землищата на село Крумово и село Ботево, община Аксаково, област Варна, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.623 (нула цяло шестстотин двадесет и три) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник”.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кладенчево"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4709697

9627830

2

4709987

9628106

3

4709143

9629316

4

4708808

9629020

отпечатай тази страница