Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 431 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Индже", област Шумен

РАЗРЕШЕНИЕ № 431 от 28.12.2015 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Индже", разположена в землището на село Изгрев, община Венец и село Климент, община Каолиново, област Шумен. 

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и Протоколно решение по т. 26 от Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 28.10.2015 г.,

РАЗРЕШАВАМ: 

На "НИК ИНДЪСТРИ" ООД, гр. София, ЕИК 203313080 титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – гр. София, п. код 1335, район Люлин, ж.к. Люлин 10, бл. 123, вх. Д, ет. партер, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Индже", разположена в землището на село Изгрев, община Венец и село Климент, община Каолиново, област Шумен, при следните условия: 

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 2.17 (две цяло и седемнадесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката
  8. Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Индже" 

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4729926.3

9564183.0

2

4729527.0

9565277.6

3

4729450.0

9565277.0

4

4729450.0

9565000.0

5

4728494.0

9565000.0

6

4728001.9

9564091.1

7

4728827.4

9563282.9

 

 

отпечатай тази страница