Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 427 от 28.12.2015 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Жълтия връх", обл. Видин

РАЗРЕШЕНИЕ № 427 от 28.12.2015 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Жълтия връх", разположена в землището на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин

На основание чл.53, ал.4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т.3, чл. 5, т.1 на Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т.21 от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 2 септември 2015 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Венстрой-2008” ЕООД, с. Арчар - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 200340663, със седалище и адрес на управление – България, с. Арчар 3770, ул. "Дунав" № 40, община Димово, област Видин, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл.2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Жълтия връх", разположена в землището на с. Арчар, община Димово, област Видин, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.351 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване, в съответствие с предложената в офертата търсещо-проучвателна работна програма.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  9. 

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Жълтия връх"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4763111

8476489

2

4763182

8476909

3

4763116

8477492

4

4762901

8477492

5

4762836

8476999

6

4762743

8476566

7

4762866

8476319

отпечатай тази страница