Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 423 от 28.12.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Миломир", област Софийска

РАЗРЕШЕНИЕ № 423 от 28.12.2015 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Миломир", разположена на територията на община Драгоман, област Софийска.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 18 от Протокол № 40 от заседанието на Министерския съвет на 07.10.2015 г. 

РАЗРЕШАВАМ:

На "Калцит" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 832047845, със седалище и адрес на управление – обл. Софийска, гр. Сливница, п.код 2200, ул. "Паисий Хилендарски" No 3, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Миломир", разположена на територията на община Драгоман, област Софийска, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.48 (нула цяло и четиридесет и осем стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  9. 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Миломир"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4624513

8461440

2

4624534

8462028

3

4623753

8462096

4

4623975

8461281

5

4624212

8461313

отпечатай тази страница