Разрешение № 421 от 28.12.2015 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Петковото", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 421 от 28.12.2015 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Петковото", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори /обн. ДВ, бр. 14/20.02.2015 г./ и протоколно решение по точка № 20 от Протокол № 40 от 07.10.2015 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "САФИР-СС-2000" ЕООД, с. Кобилино, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 201675981, със седалище и адрес на управление – с. Кобилино п.код 6593, ул. "Трета" № 15 общ. Ивайловград, обл. Хасково, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Петковото", разположена в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.107 (нула цяло сто и седем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Петковото"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4529320.0

9463600.0

2

4529615.0

9463650.0

3

4529739.3

9463738.9

4

4529657.4

9463973.0

5

4529253.6

9463778.6

отпечатай тази страница