Разрешение № 418 от 28.12.2015 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Акация", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 418 от 28.12.2015 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Акация", разположена в землището на село Покрован, община Ивайловград, област Хасково.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение № 24 от протокол № 33 от 19.08.2015 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ: 

На "Булгнайс" ООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 108519699, със седалище и адрес на управление – обл. Хасково, гр. Ивайловград, п.код 6570, ул. "Иван Вазов" No 10, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Акация", разположена в землището на село Покрован, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.48 (нула цяло и четиридесет и осем стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  9. 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Акация"

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4534294.2

9469119.1

2

4534748.1

9469023.3

3

4534970.6

9469340.0

4

4534999.5

9469581.5

5

4534876.1

9469462.8

6

4534685.9

9469479.5

7

4534774.0

9469670.4

8

4534694.2

9469715.5

отпечатай тази страница