Разрешение № 417 от 28.12.2015 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Черни дол 1", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 417 от 28.12.2015 г. 

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Черни дол 1", разположена в землището на село Хубавене, община Роман, област Враца.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 24 от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 02 септември 2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Стал 20 Роман" АД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 202050662, със седалище и адрес на управление – обл. Враца, гр. Роман - 3130, ул. "Георги Бенковски" No 16, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Черни дол 1", разположена в землището на село Хубавене, община Роман, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.064 (нула цяло и шестдесет и четири хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Черни дол 1" 

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4651187.36

8548305.21

2

4651236.20

8548307.76

3

4651242.20

8548317.19

4

4651254.06

8548335.85

5

4651206.24

8548381.08

6

4651189.79

8548353.34

7

4651181.34

8548351.33

8

4651174.32

8548392.81

9

4651172.50

8548400.37

10

4651184.00

8548407.81

11

4651194.57

8548425.31

12

4651203.19

8548431.56

13

4651212.88

8548419.31

14

4651215.75

8548415.69

15

4651216.44

8548412.56

16

4651218.50

8548417.37

17

4651234.94

8548468.19

18

4651253.44

8548500.69

19

4651266.32

8548526.19

20

4651262.75

8548547.44

21

4651267.38

8548561.69

22

4651292.44

8548578.50

23

4651309.88

8548588.62

24

4651313.50

8548605.87

25

4651326.00

8548614.75

26

4651332.75

8548632.31

27

4651316.88

8548652.19

28

4651302.07

8548671.19

29

4651297.63

8548694.06

30

4651286.69

8548726.12

31

4651273.57

8548749.81

32

4651259.75

8548763.87

33

4651259.94

8548765.87

34

4651305.38

8548752.44

35

4651333.57

8548830.87

36

4651333.63

8548832.50

37

4651427.38

8548816.75

38

4651446.25

8548803.37

39

4651447.88

8548791.06

40

4651438.25

8548775.00

41

4651442.88

8548757.12

42

4651435.75

8548739.31

43

4651441.00

8548730.56

44

4651439.82

8548726.12

45

4651435.25

8548708.94

46

4651435.07

8548707.37

47

4651434.19

8548707.50

48

4651420.32

8548703.87

49

4651409.57

8548688.31

50

4651406.69

8548664.19

51

4651405.82

8548643.31

52

4651399.69

8548624.06

53

4651402.94

8548604.12

54

4651403.32

8548581.50

55

4651395.00

8548545.62

56

4651392.82

8548535.31

57

4651387.19

8548508.56

58

4651387.19

8548508.44

59

4651383.75

8548494.00

60

4651378.07

8548469.94

61

4651370.69

8548455.31

62

4651362.25

8548438.62

63

4651358.32

8548432.12

64

4651351.44

8548420.81

65

4651345.07

8548410.31

66

4651340.25

8548402.37

67

4651337.00

8548397.06

68

4651320.82

8548371.81

69

4651311.75

8548357.75

70

4651308.38

8548352.44

71

4651305.69

8548346.69

72

4651296.38

8548326.50

73

4651295.94

8548325.62

74

4651290.19

8548316.87

75

4651280.32

8548302.00

76

4651272.82

8548290.75

77

4651254.44

8548269.31

78

4651251.50

8548265.87

79

4651246.57

8548260.12

80

4651235.32

8548247.75

81

4651235.19

8548247.87

82

4651229.63

8548255.31

83

4651223.32

8548263.50

84

4651214.82

8548261.31

85

4651213.63

8548261.00

86

4651207.88

8548287.94

87

4651189.19

8548285.19

отпечатай тази страница