Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 407 от 06.04.2015 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Ерекриборун", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 407 от 06.04.2015 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Ерекриборун", област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства, § 62 и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 15 от Протокол № 37 от заседанието на Министерския съвет на 10.09.2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Фарес БГ" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 202825932, със седалище и адрес на управление – обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, ул. "Джон Ленън" № 8, ап. 2, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Ерекриборун", разположена на територията на община Ардино, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.116 (нула цяло сто и шестнадесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Ерекриборун"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4542907

9393316

2

4543157

9393631

3

4542921

9393837

4

4542650

9393398

5

4542761

9393475

отпечатай тази страница