Разрешение № 406 от 01.10.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Калабак", област Хасково и област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 405 от 01.10.2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Калабак", разположена в землищата на села Белополци и Бубино, община Ивайловград, област Хасково, села Багрилци, Бараци, Горна кула, Джанка, Доборско, Долна кула, Златолист, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Падало, Перуника, Поточица, Сбор, Сладкодум, Стари чал, Хисар и Чал, община Крумовград, област Кърджали и села Нановица, Неофит Бозвелиево и Постник, община Момчилград, област Кърджали

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 28  от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 17 септември 2014 г.,

Р А З Р Е Ш А В А М:

На "Зеленрок" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 202531553, със седалище и адрес на управление – гр. София 1504, община Столична, район Оборище, ул. "Сан Стефано" №17, ет. 3 да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Калабак", разположена в землищата на села Белополци и Бубино, община Ивайловград, област Хасково, села Багрилци, Бараци, Горна кула, Джанка, Доборско, Долна кула, Златолист, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Падало, Перуника, Поточица, Сбор, Сладкодум, Стари чал, Хисар и Чал, община Крумовград, област Кърджали и села Нановица, Неофит Бозвелиево и Постник, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 191.00 (сто деветдесет и един) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Калабак"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4538676

9431015

2

4543149

9445244

3

4536591

9447981

4

4536655

9445153

5

4534324

9446986

6

4533242

9447139

7

4533238

9447734

8

4534289

9448424

9

4527211

9451003

10

4527219

9443673

11

4531183

9441366

12

4531943

9436671

13

4529895

9430240

14

4530620

9430167

15

4535044

9430477

16

4535548

9432315

отпечатай тази страница