Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение №233 от 7.05.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Дълбоки дол", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ №233 от 07.05.2012 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбоки дол", разположена в землищата на с. Буковец, с. Върбица и с. Тлачане, община Бяла Слатина и с. Вировско и с. Голямо Пещене, община Враца и с. Борован и с. Нивянин, община Борован, област Враца.

На основание  чл.53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 26 от протокол № 13 от 04.04.2012 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "СИМЕКС" ЕООД, гр.Криводол титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 106577999, със седалище и адрес на управление – гр. Криводол - 3060, област Враца, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбоки дол", разположена в землищата на с. Буковец, с. Върбица и с. Тлачане, община Бяла Слатина и с. Вировско и с. Голямо Пещене, община Враца и с. Борован и с. Нивянин, община Борован, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 39.7 (тридесет и девет цяло и седем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Приложение към т. 3 от РАЗРЕШЕНИЕ № 233 от 05.07.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбоки дол", разположена на територията на общини Бяла Слатина, Враца и Борован, област Враца от "СИМЕКС" ЕООД, гр.Криводол.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Дълбоки дол"

Координатна система 1970 г.

X/m/

Y/m/

1.

4715000

8541390

2.

4715000

8546000

3.

4713000

8548000

4.

4713000

8549000

5.

4708000

8549000

6.

4708000

8543000

7.

4710000

8543000

8.

4711000

8542000

9.

4711000

8544000

10.

4711500

8544000

11.

4713000

8542500

отпечатай тази страница