Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение №218 от 27.04.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Чипровци - север", гр. Чипровци, с. Железна и с. Мартиново

РАЗРЕШЕНИЕ №218 от 27.04.2012 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Чипровци - север", разположена в землищата на гр. Чипровци, с. Железна и с. Мартиново, община Чипровци, област Монтана.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 27 от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 4 април 2012 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "България Флуорит" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 201201715, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Слатина, бул. "Ситняково", № 23, ет. 4, ап. 401-404, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали -подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Чипровци - север", разположена в землищата на гр. Чипровци, с. Железна и с. Мартиново, община Чипровци, област Монтана, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 9.4 (девет цяло и четири десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Чипровци - север"

Координатна система 1970 г.

X/m/

Y/m/

1.

4719195.000

8468790.000

2.

4717653.000

8473297.000

3.

4715534.000

8476250.000

4.

4714716.000

8476250.000

5.

4718020.000

8468276.000

6.

4718600.247

8470192.259

7.

4717515.715

8472566.512

8.

4717130.250

8473114.719

9.

4717026.500

8473101.100

10.

4716964.600

8473076.400

11.

4716544.300

8473791.500

12.

4716635.000

8473898.300

13.

4716575.100

8473979.100

14.

4716401.400

8473737.200

15.

4716810.400

8473028.500

16.

4716466.300

8473209.600

17.

4716437.800

8473133.600

18.

4716799.591

8472928.667

19.

4718226.739

8470005.584

отпечатай тази страница