Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение №212 от 11.04.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Кадънковата нива", област Пловдив

РАЗРЕШЕНИЕ №212 от 11.04.2012 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кадънковата нива", разположена в землището на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно решение по т. 16 от Протокол № 8 от заседанието на Министерския съвет на 29 февруари 2012 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На ЕТ "Северина Йонова", гр. Пловдив - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 115755109, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 70, вх. Г, ет. 4, ап. 91, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кадънковата нива", разположена в землището на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 18 (осемнадесет) месеца.
  2. Размерът на площта е 0.41 (нула цяло четиридесет и една стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договорa за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Кадънковата нива"

Координатна система 1970 г.

X/m/

Y/m/

1.

4559775

8621305

2.

4559730

8621475

3.

4559600

8621585

4.

4559275

8621790

5.

4559065

8622015

6.

4559120

8621120

7.

4559795

8621050

отпечатай тази страница